خلیج بزرگ

از دانشنامه والیمار

خلیج بزرگ ، خلیجی پهناور بود که بلریاند و دیگر بخشهای شمالی سرزمین میانه را از بخش های ناشناخته جنوبی در دوران اول جدا می کرد. این خلیج پس از نابودی دو فانوس توسط ملکور و به تبع جنگ بین والار با او پدید آمد زمانیکه والاها دریای بله‌گائر را گسترش دادند. این خلیج از انتهای جنوبی بلریاند آغاز شده و تا شرق پیش می رود تا اینکه به بخش های جنوبی گاندور برسد. در آنجا نواره باریکی از خشکی این منطقه را از دریای هلکار جدا می کند. شمال خلیج بزرگ در سرزمین های بلریاند و اریادور قرار دارد و جنوب آن نیز سرزمین هایی واقع شده است که بعدها به نام هاراد شناخته شد. بعد از نبرد خشم در اواخر دوران اول، خلیج بزرگ دریای هلکار را غرق کرده و به طور کامل آنرا ناپدید ساخت، زیرا بخش اعظمی از سرزمین میانه زیر آب رفته بود. تنها بخش شرقی آن باقی ماند که بعدها به خلیج بلفالاس معروف شد.