خلیج آندونیه

از دانشنامه والیمار

خلیج آندونیه (به زبان انگلیسی: Bay of Andúnië) شمالی ترین خلیج از سه خلیجی است که در سواحل غربی آندوستار در نومه‌نور قرار دارد. این خلیج بزرگترین آنهاست، و سواحل آن چیزی جز سراشیبی های تندی و صخره های تیز ندارد. زیر این صخره ها و در انتهای شرقی آن بندرگاه معروف آندونیه قرار دارد. گفته می شود که در قدیم بندرگاه دیگری نیز نزدیک آنجا بوده که آلمایدا نامیده می شده است.