خاندان هورین

از دانشنامه والیمار
نام ِ هورین به بیش از یک شخصیت، وسیله یا مفهوم بر‌میگردد. برای دیدن بقیهٔ معانی هورین (ابهام‌زدایی) را نگاه کنید.

خاندان هورین نوادگان هورین از امین آرنن، کارگزار میناردیل پادشاه گاندور، می باشند. گفته می شود هورن و خاندانش از نومه‌نوریان اصیل بوده، اما جزو خاندان سلطنتی گاندور به حساب نمی آیند.

پس از هورین انتخاب کارگزار از خاندان وی امری سنتی و موروثی شد. پس از فوت آخرین پادشاه گاندور یعنی ائارنور، کارگزاران خاندان هورین وظیفه حکمرانی بر فرمانروایی جنوبی را عهده دار شدند. دنه‌تور، بورومیر و فارامیر همگی از این خاندان می باشند.

شجره‌نامه خاندان هورین

نوادگان هورین پیش از فوت ائارنور تنها وظیفه مشاور ارشد پادشاه را بر عهده داشتند، اما پس از ائارنور وظیفه اجرایی و رهبری نیز بر وظائف آنان افزوده شد. در آخر نیز این خاندان به عنوان شاهزادگان ایتیلین در کنار پادشاه به امر مشاوره می پرداختند. اشخاصی که در کنار نام آنها علامت '*' قرار دارد، به عنوان کارگزار گاندور انتخاب شدند. افرادی که در کنار نام آنها علامت '†' قرار دارد به این معناست که در جوانی جان خود را از دست دادند. نام هایی هم که به صورت ایتالیک نمایش داده شده اند، جزو شاهزادگان ایتیلین می باشند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هورین از امین آرنن
اوائل 1600
 
 
دو دختر
 
* تورین اول
۲۱۶۵-۲۲۷۸
 
 
 
 
* هورین دوم
۲۵۱۵-۲۶۲۸
 
 
 
 
 
 
 
 
* توروندیر
۲۷۸۲-۲۸۸۲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پلندور
۱۸۷۹-۱۹۹۸
 
 
دختران متعدد
 
* هادور
۲۲۴۵-۲۳۹۵
 
 
 
 
* بلک‌تور اول
۲۵۴۵-۲۶۵۵
 
 
 
 
 
 
 
 
* تورین دوم
۲۸۱۵-۲۹۱۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ووروندیل
شکارچی
۱۹۱۹-۲۰۲۹
 
 
 
 
 
 
* باراهیر
۲۲۹۰-۲۴۱۲
 
 
* اورودرت
۲۵۷۶-۲۶۸۵
 
مورون
 
 
 
 
 
 
* تورگون
۲۸۵۵-۲۹۵۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ماردیل وورونوه
۱۹۶۰-۲۰۸۰
 
 
* دیور
۲۳۲۸-۲۴۳۵
بی‌فرزند مرد
 
ریان
 
 
* اکته‌لیون اول
۲۶۰۰-۲۶۹۸
بی‌فرزند مرد
 
فرزند بی‌نام
 
 
 
 
 
 
* اکته‌لیون دوم
۲۸۸۶-۲۹۸۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ارادان
۱۹۹۹-۲۱۱۶
 
 
 
 
 
 
* دنه‌تور اول
۲۳۷۵-۲۴۷۷
 
 
 
 
 
 
* اگالموت
۲۶۲۶-۲۷۴۳
 
 
دو دختر
 
* دنه‌تور دوم
۲۹۳۰-۳۰۱۹ †
<ref group="note">دنه‌تور دوم در جریان نبرد دشت‌های پله‌نور کشته شد.</ref>
 
فیندویلاس
۲۹۵۰-۲۹۸۷ †
<ref group="note">فیندویلاس در جوانی در شهر محصور جان خود را از دست داد.</ref>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* هریون
۲۰۳۷-۲۱۴۸
 
 
دو دختر
 
* بورومیر
۲۴۱۰-۲۴۸۹ †
<ref group="note">کارگزار بورومیر در جریان باز پس گیری ایتیلین توسط تیغ مورگول به شدت جراحت برداشت، و دوازده سال پس از پدرش از دنیا رفت.</ref>
 
 
 
 
 
 
* برن
۲۶۵۵-۲۷۶۳
 
 
 
 
بورومیر
۲۹۷۸-۳۰۱۹ †
<ref group="note">بورومیر در خلال جنگ با اورک‌ها کشته شد.</ref>
 
* فارامیر
۲۹۸۳-د.چ ۸۲
<ref group="note">فارامیر آخرین کارگزار می باشد؛ پس از تاج گذاری پادشاه آراگورن اله‌سار او به عنوان حکمران تشریفاتی قلمرو ایتیلین برگزیده شد. </ref>
 
ائووین
از روهان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* بله‌گورن
۲۰۷۴-۲۲۰۴
 
 
 
 
 
 
* کیریون
۲۴۴۹-۲۵۶۷
 
 
 
 
 
 
* بره‌گوند
۲۷۰۰-۲۸۱۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
البورن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* هورین اول
۲۱۲۴-۲۲۴۴
 
 
 
 
 
 
* هالاس
۲۴۸۰-۲۶۰۵
 
 
 
 
 
 
* بلک‌تور دوم
۲۷۵۲-۲۸۷۲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
باراهیر
<ref group="note">مشخص نیست که آیا باراهیر فرزند البورن بوده است یا خیر.</ref>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


نکته‌هایی در مورد شجره‌نامه

<references group="note"/>