خاندان فین‌گولفین

از دانشنامه والیمار

خاندان نوادگان و پیروان فین‌گولفین، دومین پسر فینوه که پس از مرگ برادر بزرگترش فئانور در سالهای اولیه دوران اول به عنوان پادشاه بلندمرتبه نولدور انتخاب شد.

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

در سالهای اولیه دوران اول، خاندان فین‌گولفین سرزمین‌های شمال بلریاند یعنی هیت‌لوم، نوراست و گوندولین را در اختیار داشت. از میان این سرزمین‌ها تنها گوندولین بود که تا سال 510 پابرجا ماند، اما هیت‌لوم در نبرد نیرنائت آرنوئدیاد به دست مورگوت نابود گشت، جاییکه پادشاه فینگون از بین رفت (پیش از این در نبرد داگور براگولاخ فین‌گولفین کشته شده بود). باقیمانده این خاندان یعنی گیل-گالاد از سوی کیردان در بندرگاه خاکستری مورد حمایت قرار گرفت.

بعد از نبرد نیرنائت، تور پسر هور به عنوان پیام آور به نزد تورگون در گوندولین آمد، و در آنجا با دختر وی ایدریل ازدواج نمود. از این پس بود که خون انسان‌ها نیز در این خاندان وارد شد و نوادگان آنها معروف به نیم‌الف‌ها شدند، زیرا این انتخاب به آنها داده می‌شد که جزو انسان‌ها به حساب بیایند یا الف‌ها. تمام این نوادگان تصمیم گرفتند که جزو نخست‌زادگان به حساب بیایند، به غیر از برادر الروند یعنی الروس (که اولین پادشاه نومه‌نور شد و جد اصلی آراگورن می‌باشد. ) و دختر الروند یعنی آرون (ملکه و همسر آراگورن در اواخر دوران سوم).

پس از سقوط گوندولین، نجات یافتگان این خاندان همانند تبعیدی‌ها در مصب‌های سیریون و یا در فالاس زندگی می‌کردند، تا اینکه ائارندیل نوه تورگون پسر دوم فین‌گولفین، برای یاری جستن از والار به سمت آمان بادبان کشید. در آنجا والار به درخواست او جواب مثبت دادند و با ارتشی عظیم در نبرد خشم به مقابله با مورگوت پرداختند.

آخرین پادشاه برین نولدور، یعنی گیل-گالاد، در سرزمین میانه باقی ماند. او همراه با پسر عموی بزرگش الروند و کیردان کشتی ساز در لیندون زندگی می‌کرد و در اواخر دوران دوم در آخرین اتحاد الف‌ها و انسان‌ها به سمت موردور لشکرکشی کرد. در آنجا بود که او در محاصره باراد-دور کشته شد و نسل سلطنتی خاندان فین‌گولفین در سرزمین میانه از بین رفت.