خاندان فینارفین

از دانشنامه والیمار

خاندان فینارفین را نوادگان و پیروان فینارفین، سومین پسر فینوه تشکیل می‌دهند.

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

زمان عظیمت قوم نولدور از والینور هنگامیکه فینارفین از حکم ماندوس باخبر شد، از ادامه راه منصرف شد و همراه با برخی از طرفدارانش به آمان بازگشت.

فرزندان او که توسط فینرود رهبری می‌شدند، به بلریاند آمدند. گالادریل به این خاندان تعلق دارد و شاید به این دلیل است که این خاندان را خاندان فینرود نیز می‌نامند. یکی از شاخصه‌های این خاندان رنگ طلایی موهایشان است، زیرا یک رگ آنها از نسل قوم وانیار است.