خاندان فئانور

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

خاندان فئانور، نوادگان و پیروان نفرین شده فئانور، بزرگترین پسر فینوه و همسر وی ناردانل می باشند. فئانور یکی از بزرگترین و البته ماهرترین افراد قوم نولدور می باشد، اما خشم سوزان وی پس از دزدیده شدن سیلماریل‌ها او را به سمت ارتکاب اعمالی سوق داد که تأثیر ویران کننده و نابودکننده ای بر کل خاندان وی داشت. به عنوان نوادگان فینوه، فئانور و پسرانش می بایست وارث عنوان پادشاه بلندمرتبه نولدور می بودند، اما به خاطر اعمال پلیدانه فئانور، پادشاهی نولدور به به برادران وی یعنی فینارفین در آمان و فین‌گولفین در سرزمین میانه منتقل شد. به همین دلیل، اعضای این خاندان را محروم شدگان می نامند.

تاریخچه این خاندان بسیار اندوهناک است و اکثر اعضای آن خیلی زود از دنیا رفتند. فئانور و شش تا از هفت پسر وی پیش از به پایان رسیدن دوران اول کشته شدند. پسر دوم وی یعنی ماگلور پس از نبرد خشم زنده ماند، اما در حالتی اسفناک و سرگردان در سواحل سرزمین میانه که سرنوشت وی نامعلوم است. آخرین فرد این خاندان نوه فئانور یعنی کله‌بریمبور پسر کوروفین است که نقش عمده ای در ساخت حلقه‌های قدرت داشت و در دوران دوم به دست سائورون شکنجه دید و از دنیا رفت.