تورین (ابهام زدایی)

(تغییرمسیر از تورين)
از دانشنامه والیمار