تاتیه

از دانشنامه والیمار

تاتیه دومین زنی بود که پس از پدران الف در خلیج کوئیوینن بیدار شد. وی با تاتا دومین الفی که از خواب بیدار شد ازدواج کرد و بعدها بخشی از قوم تاتیار شد.