تئودوین

از دانشنامه والیمار

تئودوین (۲۹۶۳-۳۰۰۲ دوران سوم) مادر ائومر و ائووین بود.

تاریخچه

تئودوین زنی از روهان، خواهر شاه تئودن بود و دختر تنگل و مورون از لوسارانخ. او با ائوموند از فولد شرقی ازدواج کرد. پسر او ائومر در ۲۹۹۱ و دخترش ائووین در سال ۲۹۹۵ دوران سوم بدنیا آمدند.

ائوموند در سال ۳۰۰۲ در جنگ با اورک‌ها کشته شد. مدتی بعد تئودوین نیز به دلیل بیماری جان باخت. تئودن دو فرزند او را بعد از فوتش بزرگ کرد.