براندیر (ابهام‌زدایی)

از دانشنامه والیمار

براندیر به موارد زیر اطلاق شده‌است: