الگو:کاربر ناندور

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این کاربر همچون ناندور زندگی در جنگل را ترجیح می دهد.