الگو:کاربر مدیر

از دانشنامه والیمار
م این کاربر مدیر دانش‌نامه است.