الگو:نقل قول

از دانشنامه والیمار
« نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.نقل قولی قرار داده نشده‌است.  »

—{{{4}}}, {{{5}}}

طرز استفاده: {{نقل قول|متن نقل قول|عرض نقل قول بر حسب پیکسل|ارتفاع نقل قول بر حسب پیکسل|اصل نقل قول|منبع نقل قول}}‎

  • تنها اولین پارامتر لزوماً نیاز است.