الگو:خاندان فئانور

از دانشنامه والیمار

خاندان فئانور

 
فینوه
 
میریل سرینده
 
ماهتان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فئانور
 
 
 
ناردانل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مادروس
 
 
کله‌گورم
 
 
کوروفین
 
 
آمراس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماگلور
 
کارانتیر
 
 
آمرود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کله‌بریمبور