ارباب دور-لومین

از دانشنامه والیمار

اربابان دور-لومین بر منطقه دور-لومین، که قلمرویی از اداین در شمال بلریاند بود، حکم می‌راندند. آنان رعایای پادشاه برین نولدور فین‌گولفین بودند.

اربابان دور-لومین

۱. هادور لوریندول، ۴۲۳ - ۴۵۵ د.ا
۲. گالدور بلندقامت، ۴۵۵ - ۴۶۲ د.ا
۳. هورین تالیون، ۴۶۲ - ۴۷۲ د.ا

منطقه دور-لومین پس از نبرد نیرنائت آرنوئدیاد دیگر جزو قلمروهای اداین به حساب نمی‌آمد، زیرا تمام سرزمین هیتلوم توسط ایسترلینگی‌هایی که در خدمت مورگوت بودند اشغال شده بود. از آن زمان بعد منطقه دور-لومین توسط لورگان از ایسترلینگی‌ها اداره می‌شد. اما با این حال پسر هورین یعنی تورین و بعد از او برادر زاده اش تور و پسر برادرزاده اش ائارندیل می‌توانستند به درستی ادعای اربابی بر این منطقه را مطرح کنند. این منطقه پس از نبرد خشم در کنار دیگر بخش‌های بلریاند به زیر آب رفت.