ائارندیل (ابهام‌زدایی)

از دانشنامه والیمار

ائارندیل دو کاربرد دارد.