آنگریست

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
آنگریست
دیگر نام‌هاشکافنده ی آهن
صاحبکوروفین
سازندهتلخار دورف از نوگرود
ظاهربسیار تیز و بران

مشهور به شکافنده ی آهن. این دشنه را تلخار اهل نوگرود، سازنده ی نارسیل ساخته بود و آن را به کوروفین پسر فئانور هدیه داده بود. اما در جریان پویش برن و لوتین، برن آن را از کوروفین گرفت و چون این دشنه آهن را مثل چوب تر می برید، آن را برای جدا کردن سیلماریل از تاج آهنین مورگوت استفاده کرد. البته همان جا بود که این دشنه شکست و تکه ای از آن به گونه ی مورگوت پرید و باعث بیدار شدن او از خواب سنگینش شد.


منابع

  • سیلماریلیون


جستارهای وابسته