آنگاینور

از دانشنامه والیمار

آنگاینور زنجیری ساخته ی آئوله آهنگر، که والار توسط آن مورگوت را به بند کشیده و در فراسوی دیوارهای جهان اسیر کرده اند. این زنجیر ابتدا برای تنها سیصد سال اسارت ساخته شده بود، اما پس از دوباره به دام افتادن مورگوت و جنگ خشم، به دستور مانوه مورگوت را دوباره با آن بستند و زندانی کردند.


منابع


جستارهای وابسته